ลงพื้นที่ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านโคกกุง ประสบภัย(อัคคีภัย)

               วันที่ 18 เมษายน 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางธิดารัตน์ จิตรธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่ประสบภัย(อัคคีภัย) โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ออกเยี่ยมสถานที่เกิดเหตุ พร้อมนายอำเภอ นายก อบต. ผู้นำชุมชน ต้อนรับ และมีสภากาชาด มอบทุนช่วยเหลือ ทั้งนี้ได้รายงานเหตุการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ ประดับเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน