การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์“ นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ “นักคณิตศาสตร์ภูธร ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เกมต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (A-MATH) และเกมซูโดกุ (SUDOKU) ดังนี้