รับมอบข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้  นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการทดสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่  10-11 กุมภาพันธ์  2567 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ร่วมตรวจรับข้อสอบและตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบ