การขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบ 2566

การขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบ 2566

1คำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
2แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts-2023
3การสรรหาบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนฯ
4การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
5รายงานโครงการงานวิทยฐานะ ว PA
6คู่มือ 1. หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7คู่มือ 2. คำอธิบายหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8คู่มือ 3. เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ